Printed from the Field Fisher Waterhouse web site
Web address: http://www.ffw.com/latest-news/2011/may/une-nouvelle-loi-modifie-en-pr/nieuwe-wet-wijzigt-opzegtermij.aspx

Find a press release

RSS news feeds

Practices

05 May 2011

French

Een eerste - voorzichtige - stap in de gelijkschakeling arbeiders- en bediendenstatuut. Sommige bedienden zien hun opzegtermijn met 60% dalen.

Brussel, 5 mei 2011 - Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 28 april 2011 de Wet van 12 april 2011 tot uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord. Deze wet bevat onder andere de nieuwe bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. De nieuwe regels zullen gelden voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering, zoals overeengekomen tussen de partijen, aanvangt vanaf 1 januari 2012.

De advocaten Stefan Nerinckx en Olivier Rijckaert van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse hebben de bepalingen geanalyseerd en formuleren hun eerste commentaren.

Nieuwe regels voor arbeiders

Voor de arbeiders waarvan het contract wordt uitgevoerd ten vroegste op 1 januari 2012 zullen de opzegtermijn variëren van 28 tot 129 dagen, naargelang de anciënniteit van de werknemer. Vergeleken met de basisopzegtermijnen (CAO 75) vandaag van toepassing betreft het een verhoging met 15%.

Nieuw is dat de periode tijdens dewelke de arbeider tewerkgesteld was als uitzendkracht bij dezelfde werkgever in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de anciënniteit met een maximum van één jaar.

De wet voorziet ook de betaling aan de arbeider van een 'ontslaguitkering' met een bedrag tussen de 1.250 en 3.750 EUR, in functie van de anciënniteit. Deze ontslaguitkering is ten laste van de RVA, en niet van de werkgever.

Nieuwe regels voor de bedienden

Merk op dat voor bedienden die minder dan 30.535 EUR bruto per jaar verdienen, de opzegtermijn nog altijd 3 maanden per begonnen periode van 5 dienstjaren bedraagt. In dit geval verandert er dus niets.

De situatie voor de bedienden die 30.535 EUR bruto per jaar of meer verdienen wijzigt aanzienlijk. De wet voorziet alleen minimumtermijnen voor deze categorie: ofwel bereiken de partijen een akkoord ofwel zal de rechter zich dienen uit te spreken. In de praktijk zullen werkgevers en werknemers gebruik maken van diverse statistische formules, zoals de Claeys formule om een redelijke opzegtermijn te berekenen. Deze formules houden in het algemeen rekening met de leeftijd, de anciënniteit en het salaris.

Voor de arbeidsovereenkomsten die uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2012 zullen de opzegtermijnen vastgesteld zijn bij wet. De opzegtermijn bedraagt in principe 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit zonder evenwel lager te mogen zijn aan de minimum opzegtermijn van toepassing op werknemers die minder dan 30.535 EUR verdienen per jaar.  

Vanaf 2014 zal de opzegtermijn 29 dagen per begonnen jaar anciënniteit bedragen. De anciënniteit als uitzendkracht zal ook in aanmerking worden genomen met een maximum van één jaar.

Dit betekent een omwenteling in het arbeidsrecht. De huidige wetgeving laat immers heel wat ruimte voor onderhandelingen over de modaliteiten van het ontslag wat aanleiding geeft tot heel wat geschillen.

In de toekomst zullen de arbeidsgerechten geen kennis meer hoeven te nemen van geschillen over de lengte van de opzegtermijn.

Enkele overwegingen

  • De nieuwe regeling is zeer statisch: er wordt bv geen rekening gehouden met de situatie op de arbeidsmarkt
  • De opzegtermijnen voor arbeiders verhogen niet aanzienlijk; die voor bedienden dalen niet aanzienlijk; er is met andere woorden slechts een geringe toenadering tussen de statuten; volgens de nieuwe regels heeft een arbeider met een anciënniteit van 25 jaar recht op 129 dagen opzegtermijn en een bediende met dezelfde anciënniteit een opzegtermijn van 750 dagen.....
  • Oudere werknemers met een korte anciënniteit geven aanleiding tot lagere opzegtermijnen dan in de vroegere regelingen; zij zullen in de toekomst wellicht sneller worden aangeworven (opgelet voor de brugpensioenleeftijd)
  • de wet is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering ten vroegste op 1 januari 2012 start. Verwacht mag worden dat de arbeidsgerechten ook op arbeidsovereenkomsten die uitgevoerd werden voor 1 januari 2012 reeds de nieuwe regelingen zullen toepassen ten nadele van bijvoorbeeld de formule Claeys
  • De nieuwe wet vertaalt bovendien een bepaalde praktijk die reeds jaren kan worden waargenomen in vonnissen en arresten: het toekennen van een opzegtermijn van 1 maand per begonnen jaar anciënniteit.
  • Het zijn vooral bedienden met hoge lonen en zeer lage anciënniteit die een aanzienlijke daling van de opzegtermijn mogen verwachten ten opzichte van de huidige praktijken; simulaties geven een daling aan tot 60% in sommige gevallen.
  • Volgens de Raad van State zou de wet onvoldoende de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden bewerkstelligen; bovendien dient het Grondwettelijk Hof zich binnenkort (in het kader van een prejudiciële vraag) uit te spreken over het al dan niet discriminerend karakter van het verschil in behandeling omtrent opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Benieuwd of het Hof de nieuwe wet een voldoende aanpassing zal vinden....

Contacteer voor meer informatie:

Stefan Nerinckx (NL) of Olivier Rijckaert (F)
Partners - Advocaten Field Fisher Waterhouse LLP
Telefoon : 02 742 70 46
Email: stefan.nerinckx@ffw.com of olivier.rijckaert@ffw.com